17/02/2009

Espazo Galego diante dos sucesos do 8 de febreiro


Diante do acontecido antes e despois da manifestación que percorreu as rúas de Compostela o día 8 de febreiro convocada por “Galicia Bilingüe”, das diversas detencións e agresións dos Corpos e Forzas de Seguridade do Estado e da anormal situación de permisividade fronte ao asoballamento idiomático dos/das galego-falantes do País, Espazo Galego quere expresar:

1) Que o posicionamento sostido nos últimos tempos por “Galicia Bilingüe” non responde á realidade lingüística do noso País, nin á vontade colectiva dos seus falantes. Sendo máis ben unha tentativa inxustificada de levar a Galiza cara un enfrontamento social inexistente e ilexítimo, caracterizado polo auto-odio e pola privación dos dereitos elementais dos espazos máis vulnerábeis da cultura galega, é dicir da nosa propia lingua.

2) Que a actuación da Policía Española obedeceu a criterios políticos que lonxe estaban da propia vontade pacífica dos distintos actos levados a termo por manifestantes a prol dos dereitos culturais e políticos do idioma galego. E que na actitude dos/das defensores/as da lingua galega non houbo máis que dignidade e coerencia colectiva. Esiximos porén a inmediata retirada dos cargos cos que foron postos en liberdade os/as detidos/as. E a posta en coñecemento das autoridades xudiciais dos autores das torturas e vexacións practicadas contra os devanditos activistas en dependencias policiais, para o seu posterior procesamento.

3) Que a lingua propia de Galiza é o galego, e cómpre que os/as seus /súas falantes sexan protexidos polas institucións do País, practicando unha política eficaz cara a pervivencia do idioma e a transmisión cultural dos valores lingüísticos e democráticos que residen nela.

4) Queremos tamén facer unha crítica explícita da política de mínimos levada a cabo polo Bipartito PSOE-BNG no referente á lingua. Patente neste caso na permisividade cos grupúsculos anti-galegos fomentados pola estrema dereita e apoiados loxística e economicamente por axentes externos ao noso País.

Defender o galego é tarefa de todos/as
Solidariedade activa cos/as encausados/as

---------------------------------------------------


Davant dels esdeveniments ocorreguts abans i després de la manifestació que va recórrer els carrers de Compostela el dia 8 de febrer, convocada per “Galicia Bilingue”, de les diverses detencions i agressions dels Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat i de l'anormal situació de permissivitat davant de l'opressió idiomàtica dels/de les gallec-parlants del país, l'Espai Gallec vol expressar:

1) Que el posicionament sostingut darrerament per “Galicia Bilingüe” no respon a la realitat lingüística del nostre país, ni a la voluntat col·lectiva dels seus parlants, sent més aviat un intent injustificat de portar Galiza a un enfrontament social inexistent i il·legítim, caracteritzat per l'auto-odi i per la privació dels drets elementals dels espais més vulnerables de la cultura gallega, és a dir, de la nostra llengua.

2) Que l'actuació de la policia espanyola obeí a criteris polítics aliens a la voluntat pacífica dels diferents actes duts a terme pels manifestants a favor dels drets culturals i polítics de la llengua gallega. I que en l'actitud dels/de les defensors/es del gallec no hi hagué res més que dignitat i coherència col·lectives. Per això, exigim la retirada immediata dels càrrecs amb els que van ser posats en llibertat els/les detinguts/des. I la identificació dels autors de les tortures i vexacions practicades contra els activistes en les dependències policials, per tal de procedir al seu processament.

3) Que la llengua pròpia de Galiza és el gallec, i cal que els seus parlants siguin protegits per les institucions polítiques del país, practicant una política eficaç per a la pervivència de la llengua i de la transmissió cultural dels valors lingüístics i democràtics que en ella resideixen.

4) Volem també fer una crítica explícita de la política de mínims portada a terme pel Bipartit PSOE-BNG pel que fa a la nostra llengua, que es fa palesa en aquest cas en la permissivitat amb els grupuscles anti-gallecs fomentats per l'extrema dreta i recolzats logísticament i econòmica per agents externs al nostre país.

Defensar el gallec és cosa de tots/totes
Solidaritat activa amb els/les encausats/des

2 comentários:

isaac disse...

Sólido e inequívoco comunicado! Eu também apoio. Parabéns e abraços.

Eka disse...

Erabateko elkartasuna / Solidaritat total /